Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРСПЕКТИВА 2030 ДЛЯ УКРАЇНИ: БЕЗПЕКА МАЙБУТНЬОГО

Назріло питання для України заглянути в майбутнє з позиції урахування поглядів на майбутнє, які поділяє світ та авторитетні міжнародні держави. В статті розглядається можливість навігації Continue reading

А. Шолойко, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВИБІР СТРАХОВИКОМ ПРІОРИТЕТНОГО ВИДУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті обґрунтовано вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності, використовуючи теорію ігор і критерії прийняття рішень. Розроблено пропозиції для Continue reading

С. Цимбалюк, д-р екон. наук, доц. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ СЕРЕД ВНУТРІШНЬОЇ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Сформульовано концептуальні положення, які розкривають сутність поняття “бренд роботодавця”. Установлено наявність зв’язку між брендом роботодавця та рівнем задоволення Continue reading

А. Ходжаян, д-р екон. наук, проф. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Б. Ганжа, асп. Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, Київ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Визначено тенденції функціонування неформального сектору економіки на основі запропонованого методичного підходу шляхом поєднання методу неформальної зайнятості (за Continue reading

Ю. Петленко, канд. екон. наук, доц., Є. Милованова, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

В статті досліджено походження та сутність фіскальної політики держави, розглянуто її види та механізм реалізації на різних стадіях економічного циклу. Охарактеризовано основні типи фіскальної Continue reading

І. Новікова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЧИ ЗДАТНА УКРАЇНСЬКА НАУКОВА СПІЛЬНОТА УСПІШНО ІНТЕГРУВАТИ В СИСТЕМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ?

The current phase of global economic development is characterized by technological breakthroughs. However, the implementation of innovation and technological break through requires adequate scientific Continue reading

І. Мазур, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, А. Шишак, асп. Національна академія державного управління при Президентові України, Київ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ РОЗВИТКУ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Розкрито соціально-економічну природу тіньової економіки, причини її розвитку та умови поширення в підприємництві. Доведено, що корупція є складовою частиною тіньової економіки, Continue reading

В. Журило, канд. екон. наук, доц. Київський національній університет імені Тараса Шевченка, Київ СТРУКТУРІЗАЦІЯ ТИПІВ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

У статті розглянуто теоретико-практичні засади формування споживчої лояльності, надано авторське бачення поняття “лояльність споживача до бренда”. Визначено детермінанти, що Continue reading