К. Насулеа, д-р екон. наук, викладач, Д.Ф. Спіну, магістрант Бухарестський університет, Бухарест, Румунія, Р.М. Мороян, асп. Економічна академія, Бухарест, Румунія ПОЛЬСЬКИЙ РЕЦЕПТ

Двадцять шість років тому міжнародне співтовариство стало свідком однієї з найдраматичніших змін в економічних системах. Природно, що падіння комунізму у Східній Європі і його наслідки було важко Continue reading

В. Новицький, канд. екон. наук, доц. Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, Україна СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОФШОРНОГО СЕКТОРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Проведено моніторинг сучасних тенденцій розвитку офшорного сектора світової економіки, здійснено аналіз зро­стання тиску на європейські офшорні центри, розглянуто особливості податкової Continue reading

В. Кузьомко, канд. екон. наук, доц., М. Михайлюк, асп. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, Україна ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МЕТОДИКИ ДЕВ’ЯТИКОМПОНЕНТНОГО ПОКАЗНИКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Здійснено модифікацію методики розрахунку дев’ятикомпонентного показника фінансової стійкості в контексті введення показників, що оцінюють кредиторську заборгованість та запаси. Апробацію Continue reading

І. Кичко, д-р екон. наук, доц., А. Холодницька, канд. екон. наук, доц. Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Досліджено концептуальні підходи до здійснення інвестиційної політики в умовах структурної перебудови економіки України. Проаналізовано зміни структурного співвідношення галузей Continue reading

О. Євтушевська, канд. екон. наук, асист. Київський національній університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВИЯВ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Досліджено основні причини поширеності тайм-менеджменту в сучасних умовах, а саме виникнення динамічної конкуренції, інтенсифікація споживання товарів і послуг, високий рівень Continue reading

Є. Гірник, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ

Розглянуто тенденції формування проблеми “суспільного сектора економіки”. Показано історію становлення поняття “суспільний сектор економіки”, його взаємозв’язок з основними принципами Continue reading

О. Богуславський, канд. екон. наук, доц. Київський національній університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ Й ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Присвячено вивченню сутності, функцій та особливостей діяльності бізнес-асоціацій в Україні. Виокремлено критерії класифікації бізнес-асоціацій: 1) напрями і сфери діяльності; 2) способи та структура Continue reading