Л. Ярош-Дмитренко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті проблема підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства висвітлюється в контексті забезпечення можливостей для подолання кризових Continue reading

А. Чередник, асп. Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Харків, Україна УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ

У статті удосконалено понятійно-категоріальний апарат ефективності залучення венчурного бізнесу. Досліджено теоретичні засади поняття венчурний бізнес, виділено чотири підходи до його Continue reading

Г. Прунцева, канд. екон. наук ГО “Інституціональні реформи” ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

У статті визначено сутність та проаналізовано основні компоненти комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни. Представлено інструменти реалізації та показники оцінки Continue reading

В. Козюк, д-р екон. наук, проф., О. Длугопольський, д-р екон. наук, проф. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна ВПЛИВ ДИСТАНЦІЇ ВЛАДИ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ НА ОЛІГАРХІЗМ ТА РОЗВИТОК КРОНІ-СЕКТОРІВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Досліджено вплив дистанції влади на розвиток олігархічних економік та кроні-секторів, до яких належать галузі із домінуванням ренто-орієнтованої поведінки. Проаналізовано взаємозв’язок Continue reading

С. Кафка, канд. екон. наук, доц. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Розглядаються основні моменти інноваційної діяльності підприємств, вимоги до інновацій, джерела їх фінансування, етапи життєвого циклу інноваційного продукту, порядок відображення в Continue reading

Н. Ігнатович, канд. екон наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

У статті досліджується вплив реформування економіки на процес її модернізації та можливості просування до постіндустріального суспільства в Україні. Розглянуто особливості Continue reading

Р. Задорожна, канд. екон. наук, доц. Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква ІСТОРИЧНІ ТРАЄКТОРІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

В статті досліджено еволюцію підходів до відображення фінансового сектору як складової частини економіки на концептуальних засадах Системи національних рахунків в контексті формування методології Continue reading

О. Жихор, д-р екон. наук, проф. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, Д. Жерліцин, д-р екон. наук, доц. ПрАТ “ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”, Запоріжжя МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Проведено класифікацію за періодами функціонування трансформаційної економічної системи України на основі ключових макроекономічних показників. Досліджені макроекономічні Continue reading