Т. Овчаренко, канд. екон. наук МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано методичну базу інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств. Проведена оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства на основі рівнів виробництва (технічного, технологічного, організаційного). Запропоновано алгоритм методики комплексної оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств.
Continue reading

І. Нетреба, асп. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Розглянуті види витрат на впровадження і розвиток інформаційної системи управління, здійснено пошук шляхів їх оптимізації.
Continue reading

І. Невінчаний, асп. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ФІРМИ

В статті проведено аналіз існуючих підходів до змісту та класифікації нематеріальних активів. Розглянуто структуру та досліджено вплив нематеріальних активів на формування ринкової вартості фірми.
Continue reading

Г. Махініч, асп. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті здійснено аналіз фармацевтичного ринку України та розкрито особливості державного регулювання інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств в сучасних умовах.
Continue reading

Т. Литвиненко, канд. екон. наук, доц. БАЗОВІ СКЛАДОВІ ПОНЯТТЯ “КОНКУРЕНЦІЯ”

На основі врахування еволюції поглядів на конкуренцію розкрито сутність конкуренції як системи відносин суперництва між суб’єктами ринку, які мають мотив досягти переваг в умовах певної ринкової структури.
Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., Д. Коломоєць, асп. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Обґрунтовано можливості застосування методичного інструментарію нової інституціональної економічної теорії щодо проблем інноваційного розвитку та здійснено аналіз якісних характеристик головного суб’єкта інноваційного процесу – споживачів інновацій.
Continue reading

А. Дука, канд. екон. наук, доц. ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розкриваються проблеми впливу глобалізаційних процесів на структуру та якість відтворювальних процесів в національній економіці. Висвітлюється місце в цих процесах суб’єктів інноваційної сфери та узагальнюється вплив результатів їх функціонування на підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації.
Continue reading

Д. Баюра, канд. екон. наук КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначено етапи розвитку корпоративного управління та досліджено сутність категорії “корпоративне управління” з урахуванням теорій власності.
Continue reading

В. Швець, д-р екон. наук., проф., О. Царук, асп. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Розглянуті основні засади побудови системи моніторингу економічних об’єктів. Визначені мета та задачі статистичного моніторингу державного боргу. Запропоновані етапи проведення статистичного моніторингу державного боргу України та визначений їх зміст.