Д. Чеберкус, асп. ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена проблемі пошуку ефективних підходів до організації процесу формування та реалізації державної інноваційної політки. Автором проаналізовано еволюцію підходів до провадження інноваційної політки в країнах Європейського Співтовариства та з урахуванням сучасних особливостей вітчизняної системи державного управління запропоновано концептуальне бачення організаційного механізму формування та реалізації державної інноваційної політики в Україні.

Ю. Солов’ян, асп. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІНЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Присвячено визначенню теоретичного змісту категорій корпоративного управління на основі порівняльного аналізу їх сучасних інтерпретацій зарубіжними і вітчизняними вченими. Уточнено сутність таких економічних категорій, як “корпорція” та “корпоративне управління”.

П. Кухта, асист. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

Запропоновано інтегральний показник доцільності реалізації інвестиційних проектів, що включає в себе сукупність складових, які відбивають можливий вплив різних факторів на результати інвестування.

М. Кривенко, асп. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано джерела утворення конкурентних переваг. Досліджено взаємозв’язок різних видів діяльності підприємства та їх вплив на досягнення конкурентних переваг. Розглянуто механізм виявлення та утримання конкурентних переваг. Особливу увагу приділено стратегії формування конкурентних переваг підприємств кондитерської галузі України.

І. Корнілова, канд. екон. наук, доц., Л. Шаповалова, канд. екон. наук, асист. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

Досліджено поняття інноваційного потенціалу організації, розглянуто його сутність та риси, виділено основні підходи до його оцінки для прийняття управлінських рішень щодо реалізації інноваційних проектів, проаналізовано можливості використання наведених методик на різних рівнях управління.

К. Ковальська, канд. екон. наук, асист. ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Стаття присвячена дослідженню сутності трансформаційних чинників, які впливають на процес стратегічного управління вітчизняними підприємствами.

М. Канаєва, канд. екон. наук, асист. КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Розглянуто класифікацію складових та елементів інноваційної інфраструктури на основі виділення комплексу класифікаційних ознак. Досліджено сутність основних складових та елементів інноваційної інфраструктури. Проаналізовано сутність поняття інноваційного посередництва.

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ

Узагальнено сучасний методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн світу, проаналізовано можливості його застосування у вітчизняних умовах.

В. Євтушевський, д-р екон. наук, проф., М. Ситницький, асп. ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Наведено організаційні чинники стратегічної гнучкості та проаналізовано їх вплив на стратегічну конкурентоспроможність підприємства.

О. Євтушевська, асп. ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Висвітлюється сутність інноваційних складових корпоративної культури та їх вплив на становлення вітчизняної корпоративної культури. Досліджується розвиток корпоративної культури в Україні, надаються рекомендації стосовно її вдосконалення. Визначаються основні особливості функціонування вітчизняної корпоративної культури. Continue reading