Н. Гончарова, д-р екон. наук, проф. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

У статті розглядаються проблеми розвитку промислового комплексу на інноваційних засадах та окреслено наслідки такого процесу.

Н. Бутенко, канд. екон. наук, доц., Г. Літош, асп. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Розглянуто основні характеристики маркетингового середовища з метою визначення особливостей маркетингової інформації підприємств корпоративного типу. Змодельовано поведінку ВАТ “Укртелеком” на основі концепції маркетингового акціонування.

Т. Білорус, канд. екон. наук, асист., Л. Пащук, асп. ЛІЗИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА ЙОГО ПРИВЕРНЕННЯ

Розглянуто сутність лізингу персоналу. Особливу увагу звернено на причини використання лізингу персоналу, а також виділенню його переваг та недоліків.

М. Батрак, асп. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

Стаття присвячена питанням інформаційно-аналітичного забезпечення процесу прийняття рішень у процесі створення нової продукції; визначено зміст та структуру маркетингової інформаційної системи, досліджено її особливості в управлінні інноваційною діяльністю підприємств та запропоновано шляхи її подальшого удосконалення.

В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто основні особливості та специфіку прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства. Запропоновано стохастичну модель інноваційного циклу проекту з урахуванням багатокритеріальності ситуацій вибору, факторів ризику та сценаріїв розвитку проекту.

Г. Андрощук, канд. екон. наук, доц. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Розглянуто широкий спектр теоретичних і практичних питань здійснення та управління інноваційною діяльністю. Проведений аналіз функціонування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності в Україні, виявлено існуючі проблеми та розроблено практичні рекомендації щодо їх системного вирішення.