К. Лоулер, ORCID iD 0000-0002-3409-6755, проф., А. Алшріан, доц. Університет Кувейту, Кувейт, Кувейт ВПЛИВ КРИЗИ ЦІН НА НАФТУ В 2008 РОЦІ НА ВВП КУВЕЙТУ ПРОТЯГОМ 2008-2012 РОКІВ: ОЦІНКА НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕТОДІВ

У даній роботі ми використовуємо стохастичний диференційований логістичний процес, щоб моделювати річний ВВП Кувейту за 2008-2012 роки. Ми включаємо до моделі світовий колапс цін на нафту, Continue reading

А. Хомутенко, канд. екон. наук, доц. ORCID iD 0000-0002-7176-9613 Одеський національний економічний університет МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

У статті досліджено сучасну методологію управління державними фінансами. Стисло охарактеризовано систем­ний та холістичний підходи. Проаналізовано практику використання проектно- орієнтованого підходу в управлінні дер­жавними фінансами України. Розглянуто процесний підхід та представлене авторське бачення процесу управління дер­жавними фінансами. Зроблено візуалізацію кібернетичного підходу та обґрунтовано необхідність його застосування в управлінні державними фінансами. Доведено важливість використання інформаційного підходу, який передбачає здій­снення певних кроків у напрямку прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Визначено переваги та недоліки за­значених методологічних підходів до управління державними фінансами та запропоновано напрямки їх застосування та вдосконалення.

Ключові слова: методологічні підходи, управління, державні фінанси, системний підхід, холістичний підхід, проек- тно-орієнтований підхід, процесний підхід, кібернетичний підхід, інформаційний підхід.

Received: 13/02/2018

1stRevision: 10/03/2018

Accepted: 29/03/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/199-4/7

References

 1. I., IermoshenkoM.M., BazylevychV.D., BalastrykL.O., BelinskaYa.V., VarnaliiZ.S., etal., 2014. Finances of the institutional sectors of the economy of Ukraine. Kiev: DNNU “Akad. fin. Upravlinnia”, 584 p.
 2. Khomutenko V., 2018.The essence and prerequisites of institutionalized modernization of state finance management in Ukraine.Economy and the state, 1, 91-96 pp.
 3. Surmin P., Bakumenko V.D., Krasneichuk A.O., 2010. Methodology of public administration as a branch of science: science. development. Kiev:NADU, 32 p. [Online]. Availible at: http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:piUheMDPUyUJ:lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe%3FLNG%3Duk%26C21COM%3D2% 26I21DBN%3DIBIS%26P21DBN%3DIBIS%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3Dnr_10_metod_derzh_upr.pdf%26IMAGE_ FILE_DOWNLOAD%3D1+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 4. Official Website        of         TheMinistry         of         Finance         of                  [Online].         Availible at: https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/local-budg
 5. O., 2010. Formation of the model of development of the territorial community on the basis of modern approaches: theoretical and practical aspects. [Online]. Availible at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/ doc/4/05.pdf
 6. Didur K.M., 2012.System approach to enterprise and enterprise management. Effective economy, 4.[Online]. Availible at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079
 7. Ponikarpova A.S., 2015.Methodology of management of innovative industrial risks of economic systems at different stages of innovation activity. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kazan: FGBOU VPO “Kazan National Research University”. [Online]. Availible at: http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=90992[in Russian]
 8. Official Website of The Accounting Chamber. [Online]. Availible at: http://www.ac-rada.gov.ua/ doccatalog/document/16747613/Bul_rozv_ukr_sel.pdf
 9. Official Website of the Ministry of Economic Development and Trade: State Targets. Ineffective Instrument for Public Policy. [Online]. Availible at: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9a4a8c04-087a-4aac-bd1a- 1599715f8768&title=Minekonomrozvitku
 10. The Cabinet of Ministers of Ukraine resolution “Some issues of optimization of state target programs”. [Online]. Availible at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/223-2011-%D1%80
 11. Official Website of the Ministry of Economic Development and Trade: Status of implementation of state target programs in [Online]. Availible at: https://issuu.com/mineconomdev/docs
 12. Adolfas Kaziliūnas, 2004.Process Approach in Management and Public Administration. Public Policy and Administration, Vol 1, No 8 (2004) [Online]. Availible at: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/ article/view/2459
 13. M., 2010. Development of a project approach in public administration. Scientists note of Kazan University. Human Sciences Series, 4. [Online]. Availible at: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-proektnogo-podhoda-v- gosudarstvennom-upravlenii
 14. Tabachnikova M.B., 2005. Cybernetic management tools for organizations. [Online]. Availible at: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=9&page=7
 15. Abrosimov V.K., 2012. Cybernetic Approach to Managing Information Resources of an Organization. Business Informatics, 1 (19), 3-8 [Online]. Availible at: https://bijournal.hse.ru/data/2012/03/27/1265409800/1.pdf
 16. Alesinskaya T.V., 2005. Basics of logistics. General issues of logistics management. Tutorial. Taganrog: TRTU, 121
 17. [Online]. Availible at:http://www.aru/books/m95/5_2.htm http://mybiblioteka.su/9-92756.html [in Russian]
 18. , 2002. Economics and the principle of the golden section. Mirror of the week. Ukraine, 48. [Online]. Availible at: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/ekonomika_i_ printsip_zolotogo_secheniya.html
 19. Cherniak , Yakymchuk B., 2016. The signal approach to modelling of payment crisis. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 12(189): 6-13 pp. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/189-12/1
 20. Ya., KornakovA.N., 2010. Features of the information approach in management. Vestnik, 2, 131-133 pp. [Online]. Availible at:http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/4110

 

 

А. Ставицький, канд. екон. наук, доц. ORCID iD 0000-0002-5645-6758 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ВПЛИВ СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Зміни геополітичної кон’юнктури у світі створюють ризики та загрози як для самої економіки країни, так і її економі­чної безпеки. У роботі розглядаються можливі ризики, викликані геополітичним Continue reading

A. Старостіна, д-р екон. наук, проф. ORCID ID 0000-0002-5898-7966, В. Осецький, д-р екон. наук., проф. ORCID ID 0000-0002-8144-5313, B. Кравченко, канд. екон. наук, доц. ORCIDID 0000-0002-0625-6088 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТИПУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Показано можливість та доцільність використання в умовах України безкоштовної пошукової системи Google Scholar для оцінки результатів наукової діяльності співробітників класичних університетів. Continue reading

Д. Нікитенко, канд. екон. наук, доц., докторант ORCID 0000-0003-4989-0879 Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Розглянуто сутність інституалізації як процесу комплексного поєднання становлення інституцій (норм, правил тощо) та інститутів (організацій та механізмів реалізації). Запропонована модель процесу  Continue reading

Р. Каліновський, асп. ORCID iD 0000-0002-6119-6807 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ДОСВІД ШВЕЦІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Досліджуються причини і передумови економічного зростання Швеції після тривалої кризи 1980-90-х рр. Розкрито сутність процесу розробки та реалізації стабілізаційної макроекономічної політики у Швеції на  Continue reading

Т. Білорус, ORCID iD 0000-0001-7620-4622, канд. екон. наук, доц. 0RCIDiD0000-0001-7620-4622 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ТАКСОНОМІЇ

Визначено сутність та актуальність формування кадрового резерву підприємства. Доведено необхідність розро­бки методичного забезпечення щодо виявлення кандидатів до кадрового резерву. Continue reading

А. Андрейченко, ORCID iD 0000-0002-1854-9099, канд. екон. наук, доц. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ БЕЗВІДХОДНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Досліджено проблематику посилення конкурентоспроможності суб’єктів безвідходного агропромислового вироб­ництва. Визначено фактори гальмування підвищення конкурентоспроможності суб’єктів  Continue reading