Теоретико-методологічні засади прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону

Автори: І. Вахович, ORCID ID 000000031129203X, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна.
І. Кондіус, ORCID ID 0000000334167506, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страху- вання, Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна.

Анотація: Статтю присвячено теоретико-методологічним засадам прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону в сучасних умовах господарювання. Виявлено окремі фактори, що впливають на рівень трудового потенці Continue reading

Пріоритетність інституційних чинників забезпечення ефективного функціонування банківської системи України

Автори: Н. Гражевська, ORCID ID 0000000325498055, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
І. Шемахіна, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: Розкрито проблеми банкоорієнтованої моделі розвитку фінансового ринку України. Із використанням регресійного аналізу доведено суттєвий вплив на обсяги банківських депозитів населення інституційних чи Continue reading

Вартісна оцінка музейних предметів

Автори: Є. Калюга, ORCID ID 0000000190577476, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна.
О. Герасименко, ORCID ID 0000000245114306, старший викладач, кафедра бухгалтерського обліку, Національний універси- тет державної фіскальної служби України, Київ, Україна.

Анотація: Обґрунтовано здійснення вартісної оцінки музейних предметів на підставі ступеня ексклюзивності (науково- історичної, науково-художньої та іншої науково-інформативної цінності). Досліджено підходи до Continue reading

Механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у процесі функціонування транспортно-логістичного кластера

Автори: М. Ковбатюк, ORCID ID 0000000211496537, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна.
В. Шевчук, ORCID ID 000000017121598X, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної еконо- міки, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна.

Анотація: Запропоновано організаційно-економічний механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у про- цесі функціонування транспортно-логістичного кластера. Механізм базується на моделі взає Continue reading

Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства

Автори: Т. Нагачевська, ORCID ID 0000000257711925, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
О. Пригара, ORCID ID 000000028444819X, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Ки- ївський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: Розкрито сутність та види моделі інноваційної розвитку підприємства. Наведена порівняльна характеристика моделей інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано підхід до формування інноваційної м Continue reading

Перспективи України в процесах регіоналізації та глобалізації

Автори: С. Сардак, ORCID ID 0000000247163355, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та управління на- ціональним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна.
С. Радзієвська, ORCID ID 0000000236807952, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна.

Анотація: Визначено стан участі України у процесах регіоналізації та глобалізації. Висвітлено, що сучасним головним за- вданням участі України у процесах регіоналізації та глобалізації є отримання статусу повн Continue reading

Фінансування науки в Україні: напрями змін

Автори: А. Соколовська, ORCID ID 0000000210228215, доктор економічних наук, професор, заступник директора НДФІ ДННУ “Ака- демія фінансового управління” НАН і МОН України, Київ, Україна.

Анотація: Висвітлено шляхи реформування фінансування науки в Україні. Обґрунтовано необхідність надання субсидій на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи університетам, які посіли перші місця в ре Continue reading

Стратегічний контроль ефективності використання власного капіталу на основі оцінювання показників похідного балансового звіту

Автори: І. Цюцяк, ORCID ID 0000000337511325, старший викладач кафедри обліку і оподаткування, Університет Короля Данила, Івано-Франківськ, Україна.
А. Цюцяк, ORCID ID 0000000337511325, старший викладач кафедри обліку і оподаткування, Університет Короля Данила, Івано-Франківськ, Україна.

Анотація: Досліджено сутність стратегічного контролю та необхідність його виокремлення в системі внутрішньогоспо- дарського контролю. Висвітлено методику формування похідного балансового звіту та використання Continue reading

Кореляція у формі проміжної змінної між рентабельністю, ліквідністю, кредитним плечем, корпоративним управлінням та тяжким фінансовим станом або шахрайством із фінансовими звітами

Автори: А. Н. Аді,  Університет Бравіаж, Маланг, Індонезія
З. Баридван, Університет Бравіаж, Маланг, Індонезія
Е. Мардиаті, Університет Бравіаж, Маланг, Індонезія

Анотація: Фінансова звітність може відображати ефективність управління компанією, якщо працівникам довіряють. Будь-яка державна компанія зобов’язана виставляти у вільному доступі свій щорічний фінансовий звіт. Continue reading