Роль європейської інтеграції в забезпеченні економічної безпеки

Автори: А. Ставицький, ORCID ID 0000000256456758, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Київський націо- нальний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Розглядається питання забезпечення рівня економічної безпеки країнами Європи. На основі гравітаційної моделі створена панельна регресія для 49 європейських країн за 1991–2017 роки. Результати дали зм Continue reading

Організація наукових досліджень в університетах: стан і розвиток

Автори: Т. Корольова, ORCID ID 000000020262690X, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Одеський національний економіч- ний університет, Одеса, Україна

Анотація: Досліджено сучасний стан розвитку наукової сфери економіки України. Основну увагу приділено аналізу змін наукової діяльності у сфері вищої освіти. Розкрито причини негативних явищ у науці – недостатн Continue reading

Узагальнення положень економічної науки щодо стійкого розвитку підприємства

Автори: А. Касич, ORCID ID 0000000170191541, доктор економічних наук, профессор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну, Київ, Україна
Я. Яковенко, ORCID ID 0000000150422701, аспірант, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук, Україна

Анотація: Присвячено дослідженню основних положень теоретичної науки щодо стійкого розвитку та формуванню в хроно- логічному порядку його складових. Розглянуто основні цивілізаційні підходи до стійкого розвитк Continue reading

Особливості фінансування вищої освіти: аналіз українського та світового контекстів

Автори: В. Усик, ORCID ID 000000020938400X, кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, Україна

Анотація: Система фінансування освіти в Україні, зокрема вищої, характеризується розпорошеністю коштів і не забезпечує належної якості освітніх послуг. Здійснено порівняльний аналіз стану фінансів у сфері осві Continue reading

Податковий арбітраж через офшорні центри та податкові гавані

Автори: А. Дірва, ORCID ID 0000000299482577, аспірантка, Бухарестський економічний університет, Бухарест, Румунія
К. Дірва, ORCID ID 0000000226438487, аспірант, Бухарестський економічний університет, Бухарест, Румунія

Анотація: Мета дослідження – охопити найбільш важливі аспекти функціонування офшорних центрів і податкових притулків, приділяючи особливу увагу найбільш важливим концептуальним та інструментальним роз’ясненням Continue reading

Екосистемний підхід до оцінки аграрної сталості в Болгарії

Автори: Х. Башев, ORCID ID 0000000305557468, доктор економічних наук, професор, Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія
Г. Харламова, ORCID ID 000000033614712X, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація: Екосистемний підхід усе більше залучається до управління та оцінки рівнів сталості загалом, і в сільському господарстві зокрема. Незважаючи на значний прогрес у теорії та практиці цієї нової галузі, Continue reading

Формування людського капіталу у сфері охорони здоров’я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації

Автори: О. Грішнова, ORCID ID 0000000241781662, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
О. Брінцева, ORCID ID 0000000324423000, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, Київ, Україна

Анотація: Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров’я. Охарактеризовано тенде- нції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію Continue reading

Вплив соціальних інновацій на модернізацію економічних відносин

Автори: З. Галушка, ORCID ID 0000000305975221, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністру- вання, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

Анотація: Узагальнено підходи до розуміння сутності соціальних інновацій та обґрунтовано їхнє значення як процесу, що за- безпечує якісне перетворення системи економічних відносин, їхню модернізацію та відпові Continue reading