Гендерне питання в підприємницькій діяльності: сучасне сприйняття підприємців

Авторы: Г. Харламова, канд. екон. наук, доц., ORCID 0000-0003-3614-712X,  А. Ставицький, д-р екон. наук, доц., ORCID 0000-0002-5645-6758,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Аннотация: На сьогодні питання гендеру та рівності можливостей для жінок і чоловіків піднімається все частіше, незважаючи на те, що в розвинених країнах відбуваються дуже сильні тенденції фемінізації. Однак розвиток нових технологій, перехід в онлайн знов виводить на поверхню питання гендеру в рамках нових геоекономічних викликів, як-то: розвиток креативних індустрій, цифровізація, зростаюче безробіття через процеси автоматизації, зростання соціальної та економічної нерівності. Погляд у майбутнє неможливий без розуміння впливу минулого. У роботі розглянуто три країни, принципові економічні партнери України, які мали соціалістичне минуле, хоча і формувалися в різних соціально-культурних векторах, та такі, що показують різні темпи розвитку й використовують різні економічні моделі. Робоча гіпотеза: чи різниться гендерно підприємництво в цих країнах? Базу даних взято із Глобального моніторингу підпри- ємництва (GEM) та досліджено за допомогою статистичних Continue reading

Ухвалення надійних принципів корпоративного управління – перспективний підхід до впливу на ціни акцій румунських лістингових компаній

Автори: І. Поп (Ангел), д-р філос., викл., Сибійский університет “Лучан Блага”, ORCID 0000-0002-5644-9785, Сибіу, Румунія

Анотація: Сталий економічний розвиток та успішний бізнес обумовлені прийняттям належних принципів корпоративного управління та їх правильною реалізацією. Існує великий обсяг досліджень, що охоплюють фінансові та бухгалтерські інструменти для встановлення надійних зв’язків між якісними основами корпоративного управління і показниками лістингових компаній на фондовому ринку, які є наслідком підзвітності, операційної цілісності, прозорості, підвищення ефективності управління та ради директорів, зниження ризиків і загального поліпшення процесу прийняття рішень. Метою даного дослідження є оцінка впливу прийняття розумних принципів корпоративного управління на вартість акцій компаній, Continue reading

Типологія взаємозв’язку між соціальною діяльністю і фінансовою ефективністю організації

Автори: К. Ф. Паунеску (Петре), асп., Докторантура школи економіки, Университет Крайова, ORCID ID: 0000-0003-1600-1326, Румунія, М. Maн, проф., Університет Петрошані, Петрошані, ORCID ID: 0000-0002-9018-3052, Румунія

Анотація: Розвиток кожної організації – це мета, яку визначають три основні складові: економічний розвиток, соціальний розвиток і захист навколишнього середовища. До цієї макроекономічної мети можуть бути додані різні мікроекономічні мети, у тому числі загальні результати діяльності, що включають фінансові та соціальні показники організації, дані про її стійкості й соціальну відповідальність. Мета статті – знайти відповіді на такі питання: чи існує взаємозв’язок між фінансовими і соціальними показниками організації? Якщо він існує, то який він: позитивний чи негативний? Розуміння соціального впливу, як на фінансові показники, так і на стійкість організації, було предметом численних досліджень, Continue reading

Децентралізоване центральне управління: нові перспективи дискусії щодо соціалістичного планування

Автори: O. Москардіні, запрош. проф. Університет Нортумбрії, ORCID ID 0000-0003-4951-0848, Велика Британія, K. Лоулер, проф., ORCID iD 0000-002-3409-6755, Університет Кувейту, Кувейт, T. Власова, запрош. наук. співроб. Університет Нортумбрії, ORCID iD 0000-0002-5000-6756, Велика Британія,  E. Мерза, проф., Університет Кувейту, ORCID ID 0003-3154-8741, Кувейт

Анотація: В ході пандемії Covid-19 актуалізувалася важливість обговорення питань централізації / децентралізації. Ця проблема не нова. Стаття розглядає два можливих рішення: планування з центру або з периферії і, нарешті, пропонує третій спосіб, який поєднує в собі найкраще з обох підходів. Обговорення ведеться з різних позицій – кібернетичної, соціально-політичної та Continue reading

Якою мірою вимоги сталого розвитку інтегровані в румунську модель бухгалтерського обліку?

Автори: М.М. Боджану-Попа, аспірант докторантури школи економіки, ORCID iD 0000-0003-4159-8232, Университет Крайова, Румунія,  М. Maн, проф., ORCID iD 0000-0002-9018-3052, Університет Петрошані, Петрошані, Румунія

Анотація: Мета даної статті полягає в обґрунтуванні елементів сталого розвитку в бухгалтерському обліку господарюючих суб’єктів. Особлива увага приділяється принципам сталого розвитку як в національному контексті, так і в європейському масштабі. Підхід суб’єктів економічної діяльності до інтеграції вимог сталого зростання в модель бухгалтерського обліку давно обговорюється, оскільки спо- житі природні ресурси не можуть бути чітко відображені в бухгалтерській звітності організацій. Обговорення цієї теми ведеться із залученням конкретних інструментів у вигляді показників сталого розвитку. Таким чином, тут пропагуються макроекономічні елементи, які завдяки своєму складу інтегрують Continue reading

Інституційне середовище як детермінанта ефективності промислового розвитку України

Автори: Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0003-2549-8055,  А. Ходжаян, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-3015-1016,  А. Заваженко, економіст, ORCID ID 0000-0002-3345-1671, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено основні чинники деіндустріалізації економіки України. Доведено, що всупереч світовим тенденціям роз- будови наукоємної неоіндустріальної економіки в нашій країні спостерігаються деструктивні процеси примітивізації господарського розвитку, пов’язані з випереджальним зростанням виробництва сировинної продукції з низьким рівнем технологічної переробки і доданої вартості. Визначено найбільш значущі чинники деіндустріалізації економіки України упродовж останніх десятиріч. Проаналізовано наслідки зазначених структурних зрушень, що відбуваються в національній промисловості України та не відповідають світовим тенденціям інноваційно орієнтованого промислового роз- витку. Висунено гіпотезу про те, що зазначені деструктивні процеси значною мірою зумовлені сформованим в Україні інституційним середовищем. Ідеться про складний і тривалий процес ринкового реформування національної економіки, що супроводжувався виникненням і закріпленням інституційних дисфункцій та аномалій, які розбалансовують інституційну систему й чинять негативний вплив на Continue reading