Можливості та загрози омніканальності в контексті логістичних проблем меблевої промисловості

Автори: М. Санн, ORCID ID 0000-0002-8703-0047, Вормський університет прикладних наук, Німеччина; П. Зігфрід, проф., доктор PhD / MBA, ORCID ID 0000-0001-6783-4518, Міжнародна школа менеджменту (ISM), Франкфурт, Німеччина.

Анотація: Роздрібні магазини, як і чисто онлайнові учасники ринку, перебувають у стані плинної нестабільності внаслідок зростаючої цифровізації і впливу динамічно мінливих тенденцій. Зокрема, від меблевої промисловості вимагається адаптивне реагування на зміни, що відбуваються. У зв’язку з інтенсифікацією ринку і конкурентного середовища, а також змінами у поведінці споживачів, в плані необхідного злиття каналів покупки, нагально потрібне переосмислення ситуації. 
Continue reading

Обслуговування економік країн електронними платіжними системами

Автори: Н. Приказюк, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-7813-8590, Д. Пасевич, асп., ORCID ID 0000-0002-1143-6577, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: На основі аналізу стану економік країн за регіонами виявлено наслідки впливу Covid-19 на них і охарактеризовано нові реалії функціонування. Проаналізовано оборот електронної комерції та використання готівки в країнах світу, з’ясовано роль електронних платіжних систем в обслуговуванні економік країн. Виявлено драйвери розвитку безготівкових розрахунків у світі та обґрунтовано перспективи їхнього поширення.
Continue reading

Політика суверенізму за умов пандемії COVID-19: уніфікація VS диференціація

Автори: А. Жуковська, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-0891-1952, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна; О. Длугопольський, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-2040-8762, Західноукраїнський національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна; О. Кошулько, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-1571-2695, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна.

Аннотація: Проаналізовано протиріччя у сучасній системі світоустрою, де, з одного боку, активно підживлюються ідеї глобалізму, а з іншого – поширюється політика суверенізму окремих держав світу. Досліджено напрями впливу глобальної пандемії на ці протиріччя та їхнє загострення. Методика досліджень, що була використана у статті, базувалася на науковій дескрипції та логіко-дедуктивному підході, були використані дані Всесвітньої організації охорони здоров’я та низки звітів різних країн світу, які систематично оновлюються протягом періоду панування пандемії в глобальній економіці. 
Continue reading

Соціальна відповідальність у сфері атомної енергетики України: аналіз проблем і перспектив розвитку

Автор: К. Березюк, асп., ORCID ID 0000-0001-6648-8596, Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, Україна.

Анотація: Присвячено аналізу соціальної відповідальності атомної енергетики України. Ідентифіковано основні проблеми соціальної політики НАЕК “Енергоатом”: застаріла система оплати праці, невирішене питання захоронення радіоактивних відходів, неефективний розподіл субвенцій, виділених містам – супутникам АЕС, продовження понаднормового терміну експлуатації енергоблоків, корупційні правопорушення, непрозорі тендерні закупівлі. Зазначено основні шляхи розвитку соціальної відповідальності НАЕК “Енергоатом”. Continue reading

Оцінювання стратегічних наборів підприємства з використанням Fuzzy CODAS-методу

Автор: В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-1577-0636, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: Розроблено методичний підхід до оцінювання стратегічних наборів підприємства на основі вдосконалення класичної квантитативної матриці стратегічного планування (QSPM) з використанням теорії нечітких множин і методу Fuzzy CODAS. Підхід передбачає отримання експертних лінгвістичних оцінок важливості критеріїв оцінювання та стратегічних наборів за цими критеріями з використанням семирівневої терм-множини.  Continue reading

Вплив євроінтеграційних процесів на посилення конкурентоспроможності банківського сектора

Автор: І. Альошина, канд. екон. наук, асист., ORCID ID 0000-0003-1320-5235, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: Розкрито сутність та ефекти економічної інтеграції на банківський сектор країн Єврозони. Установлено, що інтенсифікація процесів євроінтеграції якісно вплинула на конкурентне середовище банківського сектора країн Єврозони. Окреслено основні результати грошово-кредитної політики ЄЦБ, які мали позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності банківського сектора з метою забезпечення фінансової стабільності країн Єврозони в умовах глобальних змін. Continue reading