SPACE-АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Автор: С. Білокриницька, асп., ORCID ID: 0000-0001-5272-6776
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація:  Світовий тренд розвитку підприємництва не оминув Україну й набуває особливого значення за участі університетів.
У дослідженні розкрито сутність підприємницького університету та його роль у країні. Для розв’язання проблеми була використана спеціальна наукова методологія побудови категорії. У дослідженні перевірено основні гіпотези щодо ефективності застосування моделі підприємницьких університетів. Згідно з отриманими даними, кілька університетів в Україні були визначені як такі, модель яких наближена до підприємницького типу. За допомогою SPACE-аналізу було окреслено стратегії розвитку для вітчизняних університетів підприємницького типу. Визначено напрями управлінських практик для подолання бар’єрів у співпраці між закладами вищої освіти та бізнесом, що забезпечить інноваційність і підтримання високого рівня якості освіти, підвищення конкурентних позицій підприємницьких університетів.

Ключові слова: підприємницький університет, стратегічний аналіз, SPACE-аналіз, вища освіта.

Received: 24/09/2022
1st Revision: 20/10/2022
Accepted: 01/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/1

Список використаних джерел

1. Audretsch, D. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. The Journal of Technology Transfer,
39 (3), 313–321. doi: 10.1007/s10961-012-9288-1
2. Baldini, N., Fini, R., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2014). Organizational change and the institutionalization of university patenting
activity in Italy. MINERVA, 52, 27–53. doi: 10.1007/s11024-013-9243-9
3. Belitski, M., Aginskaja, A., & Marozau, R. (2019). Commercializing university research in transition economies: Technology transfer offices or
direct industrial funding? Research Policy, 48 (3), 601–615.
4. Clark Burton, R. (2008). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. IAU PRESS. ISSUES IN
HIGHER EDUCATION / Wagon Lane, Binglye BD16 1WA. – U.K.: Emerald Group Publishing Limited. Howard House.
5. Davies, G. H., Flanagan, J., Bolton, D., & Joyce. N. (2021).
University knowledge spillover from an open innovation technology transfer context. Knowledge Management Research & Practice, 19 (1), 84–93.
6. Di Gregorio, D., & Shane, S. (2003). Why do some universities generate more start-ups than others? Research Policy, 32 (2), 209–227. doi:
10.1016/S0048-7333(02)00097-5
7. Dill, D. (1995). University-industry entrepreneurship: the organization and management of American university technology transfer units. Higher
Education. Vol. 29, No. 4. Р. 369–384.
8. Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32 (1), 109–121. doi:
10.1016/S0048-7333(02)00009-4
9. Fayolle, A., & Redford, D. (2014). Introduction: Towards more entrepreneurial universities – myth or reality? In A. Fayolle & D. Redford
(Eds.), Handbook on the entrepreneurial university (p. 1–10). Cheltenham: Edward Elgar.
10. Gordon, I., Hamilton, E., & Jack, S. (2012). A study of a universityled entrepreneurship education programme for small business
owner/managers. Entrepreneurship & Regional Development, 24 (9-10), 767–805. doi: 10.1080/08985626.2011.566377
11. Guerrero, M., Cunningham, J., & Urbano, D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the
United Kingdom. Research Policy, 44 (3), 748–764. doi: 10.1016/j.respol.2014.10.008
12. Hay, D. B., Butt, F., Kirby, D. A. (2002). Academics as Entrepreneurs in a UK University. In G. Williams (ed.) The Enterprising
University. Reform, Excellence and Equity. Buckingham: SRHE & Open University Press. Р. 132–141.
13. Jacob, M., Lundqvist, M., Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers
University of Technology. Research Policy. Vol. 32. Is. 9. Р. 1555–1569.
14. Johnstone, A., & Huggins, R. (2016). Drivers of university – industry links: The case of knowledge-intensive business service firms in rural
locations. Regional Studies, 50 (8), 1330–1345. doi: 10.1080/00343404.2015.1009028
15. Larty, J., Jack, S., & Lockett, N. (2016). Building regions: A resource-based view of a policy-led knowledge exchange network. Regional
Studies, 51 (7), 994–1007. doi: 10.1080/00343404.2016
16. Miller, D. J., & Acs, Z. J. (2017). The campus as an entrepreneurial ecosystem: The University of Chicago. Small Business Economics, 49, 75.
17. Ropke, J. (2000). The Entrepreneurial University, Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized
economy. Working Paper Department of Economics, Philipps-Universitet Marburg, Germany.
18. Rose, M., Decter, M., Robinson, S., & Lockett, N. (2012). Opportunities, contradictions and attitudes: The paradox of universitybusiness
engagement since 1960. Business History, 55 (2), 259–279. doi:10.1080/00076791.2012.704512
19. Stevenson, H. H. (2000). Why entrepreneurship has won! Coleman White Paper, USASBE Plenary Address.
20. Williams, G. (2003). The Enterprising University: Reform, Excellence and Equiy/ Edited by Gareth Williams. Buckingham [England];
Philadelphia, PA: Society for Research into Higher Education: Open University Press.
21. Звіт про фінансові результати / Національний університет “Львівська політехніка” (lpnu.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
lpnu.ua/planovo-finansovyi-viddil/zvit-pro-finansovi-rezultaty
22. Звіт про фінансові результати за 2021 рік ХНУ імені В. Н. Каразіна (karazin.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
old.karazin.ua/ua/general/docs/budget
23. Звітність КНУ ім. Т. Шевченка за 2021 рік. Офіційна інформація (univ.kiev.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.univ.kiev.ua/ua/official
24. Каленюк І. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі [Електронний ресурс] / І. Каленюк, А. Дяченко
// Міжнародна економічна політика. – 2016. – № 2. – С. 59–75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2016_2_6
25. Консолідований рейтинг вишів України 2022 року – Освіта.UA (osvita.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: osvita.ua/vnz/
rating/51741/
26. Підприємницький університет – новий рік розвитку інновацій та стартап-проєктів у закладах вищої освіти / Міністерство освіти і науки
України (mon.gov.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua/ ua/news/pidpriyemnickij-universitet-novij-rik-rozvitku-innovacij-ta-startapproyektiv- u-zakladah-vishoyi-osviti
27. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / К. І. Редченко. [Вид. 2-ге, допов.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2003. – 272 с.
28. Рейтинг університетів України “Топ-200 Україна 2022” “Новини” Євро Освіта (euroosvita.net) [Електронний ресурс].
– Режим доступу: euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420

29. Реформа освіти та науки / Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua/
diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti
30. Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу: [монографія] / О. О. Романовський. – Вінниця: Нова книга, 2012.
– 503 с.
31. Старостіна А. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі
понять “глобалізація” та “підприємницький ризик”) / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету ім.Т. Шевченка. Сер.: Економіка. – 2011. – Вип. 128. – С. 5–10.
32. Фінансово-бюджетний звіт за 2021 рік (МОН) / КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kpi.ua/
index.php/2021-def

Завантажити

ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

Автори: З. Варналій, д-р екон. наук, проф., ORCID ІD: 0000-0002-6654-8760,
А. Мехед, асп., ORCID ІD: 0000-0001-8620-9080
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація:  Метою статті є визначення загроз фінансовій безпеці суб’єктів підприємництва України та формування напрямів їх запобігання на мікрорівні. Розглянуто комплекс чинників екзогенного й ендогенного середовища, що впливають на стан фінансової безпеки на мікрорівні. Здійснено аналіз груп стейкхолдерів у площині фінансової безпеки. Розглянуто ключові драйвери фінансової природи, що справляють вплив на фінансову безпеку. Сформовано комплекс чинників екзогенного та ендогенного середовища, що мають економічну, демографічну, соціокультурну, політико-правову, організаційну природу. Виділено низку кількісних і якісних показників мікрорівня, що впливають на фінансову безпеку підприємств. Запропоновано внести ключовий показник ефективності із фінансової безпеки до карти стратегічних цілей Balanced Scorecard.

Ключові слова: фінансова безпека, суб’єкти підприємництва, стейкхолдери, джерела фінансування, економічна тур-
булентність, Balanced Scorecard.

Received: 19/10/2022
1st Revision: 10/11/2022
Accepted: 25/11/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/2

Список використаних джерел

1. Festa, G., Rossi, M., Kolte, A., Marinelli, L. The contribution of intellectual capital to financial stability in Indian pharmaceutical companies.
Journal of Intellectual Capital. 2021. № 2 (22). С. 337–359.
2. Носань Н. С. Актуальні загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів. Причорно-
морські економічні студії. Економіка та управління національним господарством. 2019. № 40. С. 35–39.
3. Полторак А. С., Мельник О. І., Баришевська І. В. Фінансова безпека страхового ринку України. ModernEconomics. 2021. № 28. С. 110–117.
4. Химич І. Г., Винник Т. М., Константюк Н. І. та ін. Фінансова безпека підприємства як антикризовий метод управління. Modern
Economics. 2021. № 25. С. 153–159.
5. Цвайг Х. І., Галайко Н. В. Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення. Причорноморські економічні студії. Серія: Економіка та управління підприємствами. 2016. № 11. С. 181–185.
6. Ситник Н., Гаврецька І. Фінансова безпека суб’єктів господарювання як важлива складова економічної безпеки держави:
Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Musterder Sammlungwissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌГOΣ” zuden Materialiender II
internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 1), Wien, 26. November, 2021. Wien-Vinnytsia: List Verlag. In Ullstein Buchverlage Gmb
H&Europäische Wissenschafts plattform, 2021. С. 181–185.
7. Gavurova, B., Packova, M., Misankova, M., Smrcka, L. Predictive potential and risks of selected bankruptcy prediction models in the Slovak
business environment. Journalof Business Economics and Management. 2017. № 18 (6). С. 1156–1173.
8. Naranchimeg, L., Enkhamgalan, C. Some Issues of Financial Stability Analysis. iBusiness. 2020. № 12. С. 140–149.
9. Siekelova, A., Kovalova, E., Ciurlău, F. Prediction Financial Stability of Romanian Production Companies Through Altman Z-Score. Ekonomickomanazerske spektrum. 2019. № 2 (13). С. 89–97.
10. Son, H., Hyun, C., Phan, D., Hwang, H. J. Data analytic approach for bankruptcy prediction. Expert Systems with Applications. 2019. № 138.
С. 112816.
11. Солодовнік О. О. Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення. Бізнес Інформ.
2021. № 2. C. 6–12.
12. Талавіра Є. В. Дослідження ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 6. C. 1–6.
13. Матеріали Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 24.06.2022).
14. Aleksin, G. Financial Strategy Formulation and Implementation under Economic Uncertainty: Ukrainian companies’ case. VUZF Review.
2020. № 5 (2). С. 38–47.
15. Варналій З. С., Мехед А. М. Забезпечення функціонування системи фінансової безпеки підприємства та методи оцінки її ефективності.
Scientific Collection “InterConf”, (31): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference “Science and Practice:
Implementation to Modern Society”. October, 2020. Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. № 1 (31). Р. 38–45.
16. Варналій З. С., Мехед А. М. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. The 7th International scientific and practical
conference “Modern directions of scientific research development” (December 22–24, 2021). BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021.
С. 751–762. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/ MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-
22-24.12.21.pdf
17. Варналій З. С., Мехед А. М. Забезпечення функціонування системи фінансової безпеки підприємства та методи оцінки її ефективності.
SCIENTIFIC COLLECTION “INTERCONF” (Manchester, Great Britain). № 1 (31). 2020. С. 38–45. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4862

Завантажити

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автори: Л. Лісогор, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0001-5624-597X
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна,
Н. Руденко, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-0939-8206
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація:  Досліджено економічний зміст і специфіку прояву поняття “кадровий потенціал” на індивідуально-особистісному, мікро- й макрорівнях. Проаналізовано компонентну структуру кадрового потенціалу, яка характеризується наявністю демографічної, освітньої, кваліфікаційної та мотиваційної складових. Розглянуто чинники впливу на формування, використання й розвиток кадрового потенціалу. Виокремлено основні етапи еволюційних змін кадрового потенціалу, що дало змогу проаналізувати специфіку проявів економічного змісту цього поняття. Визначено проблеми і ризики погіршення кількісних та якісних характеристик кадрового потенціалу, що пов’язані з впливом кризових явищ у демографічній, соціальній, економічній сферах. Обґрунтовано напрями мінімізації ризиків погіршення якості кадрового потенціалу для забезпечення стабілізації та прискорення відновлення економіки країни на інноваційних засадах.

Ключові слова: людські ресурси, кадровий потенціал, розвиток кадрового потенціалу, ризики.

Received: 10/11/2022
1st Revision: 21/11/2022
Accepted: 03/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/3

Список використаних джерел

1. French, W. L. (1982). Personnel Management Process: Human Resources Administration and Development. Boston: Houghton Mifflin Co.
Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/The-personnelmanagement-process%3A-Human-resources-French/4cb74191410eb9e042
dcd8fbcfd2bb827d8e9136?sort=relevance&page=2 (дата звернення: 19.11.2022)
2. Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey Bass Publishers. Retrieved from: https://ia800809.us.archive.org/14/items/EdgarHScheinOrganizationalCultureAndLeadership.pdf (дата звернення: 13.10.2022)
3. Rafigli, R. (2020). Overview of the Formation and Development of a Human Potential Management System. Customs Scientific Journal. № 2.
Retrieved from: http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/4593/1/6%20 RAFIGLI.pdf (дата звернення: 6.09.2022)
4. Martin, G., Hetrick, S. (2006). Corporate Reputations, Branding and People Management: A Strategic Approach to HR. Butterworth-Heinemann.
URL: https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/corporate-reputationsbranding-and-people-management-a-strategic (дата звернення: 15.10.2022)
5. Дашко І. М. (2017). Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економiка та держава. № 1. С. 65–68. URL:
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/16.pdf (дата звернення: 20.11.2022)
6. Kovalska, A. I. (2015). Economic essence of skilled potential and his role is in providing of competitiveness of enterprise. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 18.11.2022)
7. Shura, N. A. (2020). Increasing the human potential of enterprises in modern business conditions. Ефективна економіка. № 6. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7988 (дата звернення: 13.11.2022)
8. Гармідер Л. Д. Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.
2012. № 1 (5). Т. 2. С. 53–60. URL: https://econforum.duan.edu.ua/images/PDF/2012/2/8.pdf (дата звернення: 5.10.2022)
9. Савченко А. Ю. Оцінка кадрового потенціалу в мінливих умовах зовнішнього середовища. Міжнародна науково-практична конференція
“Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств”. 2012. URL: http:// www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/ (дата звернення: 20.11.2022)
10. Федорова В. А., Карпенко Т. В. Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки. 2011. № 3. С. 24–28.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-ispolzovanie-kadrovogopotentsiala-natsionalnoy-ekonomiki.pdf (дата звернення: 5.11.2022)
11. Безсмертна В. В. Кадровий потенціал підприємства – можливості його формування та ефективного використання. Наукові вісті Далівського університету. 2012. № 8. URL: http://nvdu.snu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/2012_8_3.pdf (дата звернення: 7.11.2022)
12. Смачило В. В. Квінтесенція та понятійно-семантичний аналіз соціально-економічної категорії “кадровий потенціал підприємства”.
Механізм регулювання економіки. 2016. № 3. С. 53–65. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_30/ (дата звернення:
11.11.2022)
13. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: моногр. за ред. З. Варналія. Київ: Знання України, 2005. 498 с.
14. Шимановська-Діанич Л. М. Сутність категорії кадрового потенціалу в системі споживчої кооперації України. Економіка та управління.
2009. № 5. С. 92–98.
15. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: підруч. За ред. Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. К. : ЦУЛ, 2011. 468 с.
16. Стратійчук В. М. Новак І. Г. Сутність та класифікація трудових ресурсів підприємства. Приазовський економічний вісник. 2020. № 6 (23).
С. 146–150. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/6_23_ukr/27.pdf (дата звернення: 11.11.2022)
17. Туранський Ю. П., Бандур С. І., Заяць Т. А., Онікієнко В. В. Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, шляхи забезпе-
чення. К.: РВПС України НАН України, 2001. 261 с.
18. Райковська І. Т. Визначення змісту компонентів трудового потенціалу для підвищення ефективності управління підприємством.
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.
2019. № 3. C. 87–95.
19. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К. : Центр навч. л-ри, 2007. 352 с. URL: http://vuzlib.com.ua/ articles/book/Rozvitok_kadrovogo_potenсіal (дата звернення: 7.11.2022)
20. Displacement Patterns, Protection Risks and Needs of Refugees from Ukraine. Regional Protection Analysis. UNHCR Regional Bureau for
Europe 26.10.2022. URL: https://data.unhcr.org/en/documents/download/96447 (дата звернення: 8.11.2022)
21. Ukraine Situation Flash Update № 34. November 2022. The United Nations High Commissioner for Refugees web-site. URL: https://data.unhcr.org/en/documents/ download/96593 (дата звернення: 8.11.2022)
22. Звіт за результатами п’ятнадцятого загальнонаціонального опитування соціологічної групи “Рейтинг” від 23-24 липня 2022 р. “Україна
під час війни. Зайнятість і доходи”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pyatnadcat_obschenaci_opros_ukraina_vo_vremya_voyny_zanyatost_i_
dohody_23-24_iyulya_2022_goda.html (дата звернення: 8.11.2022)
23. Звіт за результатами вісімнадцятого загальнонаціонального опитування соціологічної групи “Рейтинг” від 8-9 жовтня 2022 р. “Пси-
хологічні маркери війни”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosemnadcatyy_obschenacionalnyy_opros_psihologicheskie_markery_voyny_
8-9_oktyabrya_2022.html (дата звернення: 8.11.2022)

Завантажити

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ РИНКОВОГО ВПЛИВУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ АКЦІЙ

Автори: О. Любкіна, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-8245-8300,
В. Ігнатюк, асп., ORCID ID: 0000-0002-8758-3610
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація:  Досліджено частковий випадок більш широкої проблеми зменшення транзакційних витрат, що виникають у процесі здійснення обміну на торгівельних майданчиках, а саме оптимізація витрат ринкового впливу на основі моделі Р. Алмгрема. Запропонована методика оцінки з акцентом на несподіваній частині транзакційних витрат ринкового впливу, які мають меншу дисперсію, дає змогу швидше визначити брокерів, чиї послуги якісніші з погляду витрат.
Представлений мікроструктурний підхід до дослідження й аналізу транзакційних витрат, що виникають під час виконання замовлень на фондових торгівельних майданчиках. Наведено розширену класифікацію транзакційних витрат на ринку акцій. Визначене коло проблем, що виникають у процесі дослідження витрат ринкового впливу як окремого виду транзакційних витрат на ринку акцій. Запропоновано використання моделі витрат ринкового впливу Алмгрема для нормалізації значень витрат, що дає змогу оперувати на несподіваних витратах, які мають меншу дисперсію, і як наслідок – ухвалити рішення щодо вибору брокера на основі меншої кількості відправлених замовлень. Тож тестування якості брокерських послуг триває коротший проміжок часу – і інвестор менше користується послугами
потенційно гіршого брокера, що безпосередньо впливає на фінансовий результат компанії, оскільки вона дає можливість швидше визначити виконавців, чиї послуги призводять до більших витрат ринкового впливу.

Ключові слова: мікроструктура ринку, транзакційні витрати, брокерські послуги, витрати ринкового впливу.

Received: 24/10/2022
1st Revision: 18/11/2022
Accepted: 01/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/4

Список використаних джерел

1. Coase, R. H. (Oct 1960). “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, vol. 3, pр. 1–44.
2. Olson, M. (1971). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, 2nd ed.: Harvard University Press.
3. North, D. (1992). Transaction costs, institutions, and economic performance. San Francisco, Calif: ICS Press.
4. Williamson, O. (Oct 1979). “Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations”, Journal of Law and Economics,
vol. 22, no. 2, pр. 233–261.
5. Grossman, S., & Hart, O. (Aug 1986). “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration”, Journal of
Political Economy, vol. 94, no. 4, pр. 691–719.
6. Holmstrom, B., & Milgrom, P. (1991). “Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design”,
Journal of Law, Economics, & Organization, vol. 7, no. (special issue), pр. 24–52.
7. Akerlof, G. (Aug 1970). “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics,
vol. 84, no. 3, pр. 488–500.
8. Stigler, G. (1961). “The Economics of Information”, Journal of Political Economy, vol. 69, no. 3, pр. 213–225.
9. Spence, M. Aug. (1973). “Job Market Signaling”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 87, no. 3, pр. 355–374.
10. Tobin, J. (Oct 1878). “A Proposal for International Monetary Reform”, Eastern Economic Journal, vol. 3, no. 3/4, pр. 153–159.
11. Roll, R. (1989). “Price volatility, international market links, and their implications for regulatory policies”, Journal of Financial Services
Research, vol. 3, no. 2-3, pр. 211–246.
12. Aliber, R., Chowdhry, B., and Yan, S. (2003). “Some Evidence that a Tobin Tax on Foreign Exchange Transactions May Increase
Volatility”, Review of Finance, vol. 7, no. 3, pр. 481–510.
13. Keynes, J. M. (1930). A Treatise on Money (In Two Volumes), A. Robinson and D. Moggridge, Eds. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Hicks, J. (Dec 1962). “Liquidity”, The Economic Journal, vol. 72, no. 288, pр. 787–802.
15. Demsetz, H. (Feb 1968). “The Cost of Transacting”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 82, no. 1, pр. 33–53.
16. Stoll, H., Kraus, A. (June 1972). “Price Impacts of Block Trading on the New York Stock Exchange”, The Journal of Finance, vol. 27, no. 3, pр. 569–588.
17. Miller, L. (July 1965). «On “Liquidity” and “Transaction Costs”», Southern Economic Journal, vol. 32, no. 1.
18. Garman, M. (Jun 1976). “Market microstructure”, Journal of Financial Economics, vol. 3, no. 3, pр. 257–275.
19. O’Hara, M. (1998). Market Microstructure Theory, 1st ed.: Wiley.
20. Madhavan, A. (2000). “Market Microstructure: A Survey”, Journal of Financial Markets, vol. 3, no. 3, pр. 205–258.
21. Asmar, M., Ahmad, Z. (2011). “Market Microstructure: The Components of Black-Box”. International Journal of Economics and Finance, vol. 3, no. 1, pр. 12-13.
22. National Bureau of Economic Research (2021, June). NBER Working Group Descriptions. [Online]. https://web.archive.org/
web/20080722025938/ http://www.nber.org/workinggroups/groups_desc.html
23. Amihud, Y. (Jan 2002). “Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects”, Journal of Financial Markets, vol. 5, no. 1, pр. 31–56.
24. Wilcox, J. (Mar-Apr 1993). “The Effect of Transaction Costs and Delay on Performance Drag”, Financial Analysts Journal, vol. 49, no. 2, pp. 45–54.
25. Seligman, J. (2006). “Does Urgency Affect Price at Market? An Analysis of U.S. Treasury Short-Term Finance”, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 38, no. 4, pр. 989–1012.
26. Amihud, A., Mendelson, H., and Pedersen, L. (2005). “Liquidity and Asset Prices”, Foundations and Trends in Finance, vol. 1, no. 4, pр. 269–364.
27. Akins, B., Ng, J., and Verdi, R. (Jan 2012). “Investor Competition over Information and the Pricing of Information Asymmetry”, The Accounting Review, vol. 87, no. 1, pр. 35–58.
28. Glosten, L., and Harris, L. (May 1988). “Estimating the components of the bid/ask spread”, Journal of Financial Economics, vol. 21, no. 1, pp. 123–142.
29. Madhavan, A., Keim, D. (Jul 1998). “The Cost of Institutional Equity Trades”, Financial Analyst Journal, vol. 54, no. 4, pр. 5–69.
30. Fabozzi, F., Collins, B. (1991). “A Methodology for Measuring Transaction Costs”, Financial Analyst Journal, vol. 47, no. 2, pр. 27–36.
31. Loeb, T. (May-Jun 1983). “Trading Cost: The Critical Link between Investment Information and Results”, Financial Analysts Journal,
vol. 39, no. 3, pр. 39–44.
32. Wagner, W., and Edwards, M. (Jan-Feb 1993). “Best Execution”, Financial Analysts Journal, vol. 49, no. 1, pр. 65–71.
33. Almgren, R., and Chriss, N. (2001). “Optimal Execution of Portfolio Transactions”, Journal of Risk, vol. 3, pр. 5–39.
34. Bouchaud, J. P., Gefen, Y., Potters, M., and Matthieu, W. (2004). “Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature
of ‘random’ price changes”, Quantitative Finance, vol. 4, no. 2, pр. 176–190.
35. Obizhaeva, A., and Wang, J. (2013).”Optimal trading strategy and supply/demand dynamics”, Journal of Financial Markets, vol. 16,
no. 1, pр. 1–32.
36. Alfonsi, A., Fruth, A., and Shied, A. (2010). “Optimal execution strategies in limit order books with general shape functions”,
Quantitative Finance, vol. 10, pр. 143–157.
37. Taranto, D., Bormetti, G., Bouchaud, J. P., Lillo, F. (2018). “Linear models for the impact of order flow on prices. II. The Mixture
Transition Distribution model”, Quantitative Finance, vol. 18, no. 6, pр. 917–931.
38. Eisler, Z., Bouchaud, J. P., and Kockelkoren, J. (2012). “Models for the impact of all order book events”, in Market Microstructure:
Confronting Many Viewpoints, F. Abergel et al., Eds. Oxford, UK: John Wiley & Sons Ltd, pр. 254.
39. Gatheral, J. (2016, May). Three models of market impact – Lectures from Baruch MFE Program. [Online].
https://mfe.baruch.cuny.edu/wp-content/uploads/2017/05/Chicago2016OptimalExecution.pdf
40. Thananjeyan, B. et al. (2021). “Resource Allocation in Multi-armed Bandit Exploration: Overcoming Sublinear Scaling with Adaptive
Parallelism”, Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, vol. 139.
41. Neumann, J., and Morgenstern, O. (1953). Theory of Games and Economic Behavior, 776th ed. Princeton, NJ: Princeton
University Press.
42. Gosset, W. (1908). (“Student”), “The probable error of a mean”, Biometrika, vol. 6, no. 1, pр. 1–25.

 

Завантажити

ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ НА КРИПТОВАЛЮТНИХ ТА ФОНДОВИХ РИНКАХ: МНОЖИННА ВЕЙВЛЕТ-КОРЕЛЯЦІЯ

Автори: О. Ляшенко, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-0197-4179,
Т. Кравець, канд. фіз.-мат. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-4823-5143
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
К. Петренко, менеджер з продуктового маркетингу
BAKOTECH, Київ, Україна

Aнотація: Сучасні умови розвитку міжнародних ринкових відносин та участь у світових глобалізаційних процесах зумовлюють необхідність зміцнення грошово-кредитної системи, підвищення ефективності використання інструментів монетарної політики для посилення їхнього впливу на структуру перебудови й подальший розвиток економіки. У процесі стрімкого розвитку інформаційних технологій щодня з’являються нові інструменти управління економікою, до яких зараховують й електронні гроші. Поява нових видів фінансових інструментів, таких як криптовалюти, зумовлена процесом глобалізації на фінансовому ринку.
Мета роботи полягає у виявленні та моделюванні взаємовпливу дохідності показників, порівнюючи динамічні характеристики ринку криптовалют із деякими традиційними і широко застосовуваними фондовими індексами, зважаючи на інші фактори, наприклад кризову світову ситуацію.

Ключові слова: криптовалюти, фондові індекси, дискретне вейвлет-перетворення (DWT), дискретне вейвлет-
перетворення з максимальним перекриттям (MODWT), локальна множинна вейвлет-кореляція (WLMC), VAR-моделі.

Received: 19/10/2022
1st Revision: 08/11/2022
Accepted: 30/11/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/5

Список використаних джерел

1. Cryptocurrency vs. Stocks: Understanding the differences. URL: https://online.maryville.edu/blog/cryptocurrency-vs-stocks/ (дата звернення
10.04.2022)
2. Cryptocurrency vs. Stocks: what’s the better choice? URL: https://n26.com/en-eu/blog/crypto-vs-stocks (дата звернення 12.04.2022)
3. Liang, J., Li, L., Chen, W., Zeng, D. (2019). Towards an understanding of cryptocurrency: a comparative analysis of cryptocurrency,
foreign exchange, and stock. IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI). doi: 10.1109/ISI.2019.8823373
4. Caferra, R., Vidal-Tomás, D. (2021). Who raised from the abyss? A comparison between cryptocurrency and stock market dynamics during the
COVID-19 pandemic. Finance Research Letters, Vol. 43. doi: 10.1016/j.frl.2021.101954
5. Schilling, L., and Uhlig, H. (2019). Some simple bitcoin economics. Journal of Monetary Economics. Vol. 106. doi:10.1016/j.jmoneco.2019.07.002
6. Daubechies, I. (1992). Ten lectures on wavelets. Society for industrial and applied mathematics.
7. Fernández-Macho, J. (2018). Time-localized wavelet multiple regression and correlation. Phys. A Stat. Mech. Appl. 492. doi:10.1016/
j.physa.2017.11.050
8. Goupillaud, P., Grossmann, A., Morlet, J. (1984). Cycle-octave and related transforms in seismic signal analysis. Geoexploration, 23(1).
9. Polanco-Martínez, J. M., Fernández-Macho, J., Medina-Elizalde, M. (2020). Dynamic wavelet correlation analysis for multivariate climate time
series. Scientific Reports 10 (21277). doi: 10.1038/s41598-020-77767-8
10. The 2021 Global crypto adoption index. URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index/ (дата звернення 12.04.2022)
11. Kumar, A. S., Ajaz, T. (2019). Co-movement in crypto-currency markets: evidences from wavelet analysis. Financial Innovation. 5:33.
doi:10.1186/s40854-019-0143-3
12. Liu, J., Serletis, A. (2019). Volatility in the cryptocurrency market. Open Econ Rev 30 (4). doi:10.1007/s11079-019-09547-5
13. Yuneline, M. H. (2019). Analysis of cryptocurrency’s characteristics in four perspectives. Journal of Asian Business and Economic Studies.
Vol. 26. No. 2. doi:10.1108/JABES-12-2018-0107
14. Liashenko, O., Kravets, T., Repetskiyi, Y. (2020). Neural Networks in Application to Cryptocurrency Exchange Modeling. 7th International
Conference “Information Technology and Interactions” (IT&I-2020). Workshops Proceedings. Vol. 2845. http://ceur-ws.org/Vol-2845/Paper_32.pdf
15. Liashenko, O., Kravets, T., Filogina, A. (2020). Volatility Modeling for Currency Pairs and Stock Indices by Means of Complex Networks.
Ekonomika. Vol. 99 (2). doi:10.15388/Ekon.2020.2.2
16. Liashenko, O., Kravets, T., Repetskiyi, Y. (2020). Application of Artificial Intelligence to Bitcoin Course Modelling. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка. № 2 (209). doi: 10.17721/1728-2667.2020/209-2/2
17. Goodell, J. W., Goutte, S. (2021). Co-movement of COVID-19 and bitcoin: Evidence from wavelet coherence analysis. Finance Research
Letters, Vol. 38. doi:10.1016/j.frl.2020.101625
18. Omane-Adjepong, M., Alagidede, I. P., Dramani, J. B. (2020). COVID-19 Outbreak and Co-Movement of Global Markets: Insight from
Dynamic Wavelet Correlation Analysis. In: Wavelet Theory [Internet]. London: IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.95098
19. Gallegati, M. (2007). Wavelet analysis of stock returns and aggregate economic activity. Computational Statistics & Data Analysis,
Vol. 50 (6). doi:10.1016/j.csda.2007.07.019
20. Charfeddine, L. et al. (2019). Investigating the dynamic relationship between cryptocurrencies and conventional assets: Implications for financial
investors. Economic Modelling. doi:10.1016/j.econmod.2019.05.016
21. Watorek, M., Kwapien, J., Drozdz, S. (2022). Multifractal Cross-Correlations of Bitcoin and Ether Trading Characteristics in the Post-COVID-19
Time. Future Internet, 14 (215). doi:10.3390/fi14070215
22. Colonescu, C. (2016). Principles of Econometrics with R. URL: https://bookdown.org/ccolonescu/RPoE4/
23. Bitcoin. URL: https://www.investing.com/crypto/bitcoin (дата звернення 10.01.2022)
24. Ethereum. URL: https://www.investing.com/crypto/ethereum (дата звернення 12.01.2022)
25. BNB. URL: https://www.investing.com/crypto/bnb (дата звернення 11.01.2022)
26. S&P 500. URL: https://www.investing.com/indices/us-spx-500 (дата звернення 11.01.2022)
27. Dow Jones Industrial Average. URL: https://www.investing.com/indices/us-30 (дата звернення 12.01.2022)
28. NASDAQ Composite. URL: https://www.investing.com/indices/nasdaq-composite (дата звернення 11.01.2022)

 

Завантажити

ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УМОВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: Л. Оліх, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-4365-8107
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: 

Cтаттю присвячено сучасним тенденціям упровадження новітніх технологій в управлінні, зокрема доцільності цифровізації управлінських процесів. Ідеться про один із важливих ресурсів, а саме – час. Наведено еволюцію підходів представників шкіл управлінської науки до часу та його значення в управлінському процесі. Представлено етапи становлення і формування тайм-менеджменту як самостійного наукового напряму та зазначено його важливість в управлінні сучасними компаніями. Узагальнено інструменти тайм-менеджменту. Виокремлено й охарактеризовано найбільш поширені комп’ютерні програми для формування і впровадження корпоративної системи тайм-менеджменту. Розкрито сутність їхньої роботи та наведено характерні ознаки, що підкреслюють їх основні переваги.

Ключові слова: тайм-менеджмент, корпоративний тайм-менеджмент, індивідуальний тайм-менеджмент, інстру-
менти тайм-менеджменту, час.

Received: 23/10/2022
1st Revision: 09/11/2022
Accepted: 29/11/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/6

Список використаних джерел

1. Зайченко С. (2018). ASANA. Сервіс, який зробить вашу роботу ефективнішою. URL: https://euprostir.org.ua/practices/134869 (дата звер-
нення: 01.08.2022)
2. MFlow. (2021). Що таке діаграма Ганта та як вона використовується у бізнес-плані. URL: https://monetary-flow.com/shto-take-dagramaganta-ta-yak-vona-vikoristovutysya-u-bznes-planuvann/ (дата звернення: 20.10.2022)
3. Asana (2022). The easiest way to manage team projects and tasks. URL: https://asana.com/product (дата звернення: 01.08.2022)
4. Atlassian (2022). Move fast, stay aligned, and build better – together. URL: https://www.atlassian.com/software/jira (дата звернення: 01.08.2022)
5. Basecamp (2022). The All-In-One Toolkit for Working Remotely. URL: https://basecamp.com/ (дата звернення: 14.01.2022)
6. Bigcommerce (2022). What Is Time Management Software? URL: https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-timemanagement-software/ (дата звернення: 29.11.2022)
7. Chang, J. (2021). 10 Chips for effective corporate time management. URL: https://financesonline.com/10-tips-effective-corporate-time-management/(дата звернення: 14.01.2022)
8. Clark, W. (1922). The Gantt Chart: A Working Tool of Management. New York: The Ronald Press Company.
9. Easyredmine (2022). Redmine Enterprise Solutions. URL: https://www.easyredmine.com/ (дата звернення: 01.08.2022)
10. Martin, L. M. (2021). 20 of the Best Time Management Tools. URL: https://biz30.timedoctor.com/time-management-tools/ (дата звернення
01.04.2022)
11. Martin, L., Rawson, R. (2022). Running Remote: Master the Lessons from the World’s Most Successful Remote-Work Pioneers. Nashville:
HarperCollins Leadership.
12. Meier, J. D. (2010). Getting results the agile way. Bellevue: Innovation Playhouse LLC.
13. Rampersad, H. K. (2003). Total Performance Scorecard: Redefining Management to Achieve Performance with Integrity. Massachusetts:
Butterworth-Heinemann, Business Books, Elsevier Science.
14. Ryba, J. (2022). Easy Redmine’s HelpDesk Modules Are All Your Customer Service Team Needs to Deliver Excellent Support. URL:
https://www.easyredmine.com/news/easy-redmine-s-helpdesk-modules-areall-your-customer-service-team-needs-to-deliver-excellent-support (дата звернення: 01.08.2022)
15. Todoist (2022). Organize your work and life, finally. URL: https://todoist.com (дата звернення: 01.08.2022)
16. Trello (2022). Trello helps teams move work forward. URL: https://trello.com/ (дата звернення: 01.08.2022)

 

Завантажити

СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ B2B РИНКАХ

Автори: О. Пригара, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-8444-819X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
Ю. Скорина, фахівець відділу сервісної підтримки продажів на експорт
ПрАТ “МХП”, Київ, Україна

Aнотація: Розглянуто сутність категорій “просування” та “стратегія просування”; наведено фактори впливу на міжнародний комунікативний процес; розглянуто особливості формування міжнародної стратегії просування з урахуванням специфіки B2B ринку. Запропоновано механізм формування стратегії просування підприємства на міжнародних ринках, який охоплює такі етапи: стратегічний аналіз привабливості ринків, аналіз культурного середовища міжнародних ринків, відбір ринку, визначення споживчих мотивацій, визначення напрямів формування стратегії просування, заходів її реалізації та контроль. Наведено порівняльний аналіз особливостей використання інструментів просування на B2B і на В2С ринках.

Ключові слова:  просування, стратегія просування, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний ринок, B2B ринок.

Received: 01/11/2022
1st Revision: 12/11/2022
Accepted: 01/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/7

Список використаних джерел

1. Башинська І. О. Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій. Ефективна економіка. 2012.
№ 11. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1574
2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. СПб.: Питер, 2001.
3. Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2009.
4. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016.
5. Каніщенко О. Л. Розвиток міжнародних маркетингових комунікацій в умовах глобалізації товарних ринків. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2021. № 1 (13). С. 161–167.
6. Кочкіна Н. Ю., Коваленко Д. П. Особливості комунікаційних стратегій у соціальних мережах. Науковий вісник Міжнародного гуманітар-
ного університету. Серія “Економіка і менеджмент”. 2017. № 25. Ч. 1. С. 125–129.
7. Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга. К.: Студцентр, 2008.
8. Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на
прикладі понять “глобалізація” та “підприємницький ризик”). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.
2011. Вип. 128. С. 5–10.
9. Старостіна А. О., Длігач А. О. & Кравченко В. А. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підручник. К.:
Знання, 2005.
10. Dickson, P. R. Marketing management. Thomson Learning. 1997.
11. Hofstede Geert, H. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations/ GeertHofstede.
SagePublications. 2001.
12. Hollensen, S. Global marketing: A decision-oriented approach. Pearson education. 2007.
13. Bradley, F. International marketing strategy. Pearson Education. 2005.
14. Cateora, P. R., Gilly, M. C., & Graham, J. L. International Marketing. 15th edition. 2005.
15. Kanishchenko, O., Spivakovsky, S., Spivakovsky, T., Elalfy, Sh. Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process. Journal of
Advanced Research in Law and Economics. Quarterly. 2018. Volume IX, Issue 6 (36), Fall. 2155–2163.
16. Onkvisit, S., & Shaw, J. International marketing: strategy and theory. Routledge. 2009.

Завантажити

ПІДПИСАННЯ ТРИСТОРОННЬОЇ ЗЕРНОВОЇ УГОДИ ЯК РОЗВ’ЯЗАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ АГРОПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автори: М. Ситницький, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-0452-0404,
Д. Курінський, асп., ORCID ID: 0000-0001-9025-778X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Дослідження присвячено оцінюванню ефектів “зернової угоди” для розблокування експорту зернових сільськогосподарських культур у період збройної агресії росії*. На початку роботи проаналізовано наявний експортний потенціал до поширення воєнних дій на всій території України. Установлено, що показник експорту пшениці становить 12% всього світового експорту, 15-20% припадає на ячмінь і понад 50 % займаємо світового експорту соняшникової олії.
Експорт через морські порти забезпечував перевезення 5–6 млн тонн на місяць. Для розблокування трьох чорноморських портів на півдні України – “Одеса”, “Південний”, “Чорноморськ” – у Стамбулі 22 липня 2022 р. за участю офіційних представників України, Туреччини, та ООН підписано документ під назвою “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”, або “зернова угода”. Поряд зі значними перевагами “зернової угоди” проаналізовано проблеми, що наявні для фермерів на сьогодні.
Зроблено комплексний висновок щодо корисності “зернової угоди” для України в частині того, що вона має значний економічний ефект, а також засвідчує, що таким договором продемонстровано всьому світу, що Україна є надійним партнером, який навіть в умовах війни намагається врятувати світ від голоду.

Ключові слова: зернова угода, воєнна агресія, експорт зернових, “зелений коридор”, морський порт, внутрішній ринок зерна.

Received: 23/10/2022
1st Revision: 08/11/2022
Accepted: 01/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/8

Список використаних джерел

1. Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК / [І. М. Демчак, О. О. Митченок, Г. В. Трофімова та ін.]. – К. : НДІ “Украгропромпродук-
тивність”, 2018. – 50 с.
2. Будзяк В. Зерновий експорт України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 4. С. 90–102. URL: http://zt.knute.edu.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=2706&catid=296&lang=en (Дата звернення: 22.10.2022)
3. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2018.
– № 5. – С. 5–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_5_3
4. Ільчук М. М., Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. Ринок зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4.
С. 29–38. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029
5. Черчель В. Ю. Агроресурси і наукове моделювання виробництва 100 мільйонів тонн зерна / В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко // Зернові ку-
льтури. – 2020. – Т. 4. – № 1. – С. 53–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grcr_2020_4_1_9
6. Тарасенко Н. “Зернова угода” в оцінках політиків і експертів Україна: події, факти, коментарі. Інформаційно-аналітичний журнал.
2022. № 8. С. 15–25. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2022/Ukraine082022.pdf
7. Заїка С. О. Підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Україні / С. О. Заїка, Р. Р. Романова, В. О. Курган // Причорномор-
ські економічні студії. – 2018. – Вип. 25. – С. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_10
8. Економічна статистика / Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство. Державна служба статистики України.
Офіційний веб-сайт. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ekonomichnastatistika/ekonomichna-diyalnist/silske-lisove-ta-ribne-gospodarstvo/1754-2-1-8-1-silske-gospodarstvo.html (Дата звернення: 22.10.2022)
9. Торік понад 10 % ВВП виробили у сільському господарстві – Лещенко. URL: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3400937-torikponad-10-vvp-virobili-u-silskomu-gospodarstvi-lesenko.html (Дата звернення: 04.08.2022)
10. Скільки зернових експортує Україна – Слово і діло. Аналітичний портал. Економіка. 22 лютого 2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/02/22/infografika/ekonomika/skilky-zernovyx-eksportuye-ukrayina (Дата звернення: 22.10.2022)
11. Державна служба статистики України. Статистичний збірник “Рослинництво України” 2020. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/
menu_u/cg.htm (Дата звернення: 22.10.2022)
12. Семенда Д. К., Семенда О. Вс., Семенда О. В. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 56–64. DOI:
10.32702/2306-6792.2021.1-2.56
13. Що відбувається в окупованих українських портах. Агро Тренд – аграрні тренди. URL: https://agrotrend.com.ua/shho-vidbuvayetsya-vokupovanyh-ukrayinskyh-portah/ (Дата звернення: 22.10.2022)
14. Ракетний удар по Одесі. Росія била “туди, де зерно”, проте у зерносховище не влучила. Ліга. Новини. URL: https://news.liga.net/ua/
politics/news/raketnyy-udar-po-odesse-rossiya-bila-tuda-gde-zerno-odnakopo-zernohranilischu-ne-popala (Дата звернення: 04.08.2022)
15. Ключові питання та відповіді про російську агресію. Міністерство закордонних справ України. Офіційний веб-сайт. URL: https://mfa.gov.ua/klyuchovi-pitannya-ta-vidpovidi-pro-rosijsku-agresiyu (Дата звернення: 22.10.2022)
16. Підписана у Стамбулі ініціатива щодо зерна підтримана ключовими союзниками України. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/
amp/rubric-economy/3534816-pidpisana-u-stambuli-iniciativa-sodo-zernapidtrimana-klucovimi-souznikami-ukraini-op.html (Дата звернення: 22.10.2022)
17. У Стамбулі підписали угоду про експорт українського зерна. ЗМІ повідомили деталі. Новини Суспільне. URL: https://suspilne.media/amp/263462-u-stambuli-uklali-ugodu-sodo-deblokadi-ukrainskih-portiv/ (Дата звернення: 22.10.2022)
18. Урожай зернових і олійних у 2022 році може бути наполовину менше за торішній. Моісєєв В. The Page (pg) 01.04.2022. URL:
https://thepage.ua/ua/economy/prognoz-urozhayu-zernovih-ta-olijnih-u-2022 (Дата звернення: 22.10.2022)
19. Заблоковані порти – не вирок. Куди Україна перенаправляє експортні потоки і що з цього виходить. Економічна правда. URL:
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/11/686894/index.amp (Дата звернення: 22.10.2022)
20. Press conference by Charles Michel, President of the European Council. European Commission. URL: https://audiovisual.ec.europa.eu/
en/video/I-233347 (Дата звернення: 20.11.2022)

 

Завантажити

УПРАВЛІННЯ ФІСКАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автори: Д. Третяк, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-1610-6905,
Н. Мєдвєдкова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-6359-561X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Проаналізовано управління ризиками державних фінансів в Україні, розглянуто іноземний досвід у період кризових явищ і на його основі запропоновано шляхи вдосконалення. Розглянуто інструменти пом’якшення фіскальних шоків у кризові періоди та визначено інструменти, які використовуються у світовій практиці. Фінансово-економічні кризи стали очевидним показником того, які інструменти готові використовувати різні держави залежно від рівня їх економічного розвитку та ступеня впровадження управління ризиками у фіскальні процеси. Охарактеризовано країни шляхом використання таких бюджетних інструментів: застосування фіскальних правил; здійснення бюджетних видатків соціального характеру; надання стимулів інноваційно-інвестиційного характеру. Вдосконалено ризик-орієнтований метод у системі державних фінансів в умовах нових непередбачуваних викликів, запропоновано заходи вдосконалення
в управлінні державними фінансами в Україні в умовах війни.

Ключові слова: управління ризиками, фіскальні ризики, державний бюджет, бюджетні видатки, бюджетна прозорість, фіскальні правила

Received: 21/10/2022
1st Revision: 07/11/2022
Accepted: 05/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/9

Список використаних джерел

1. Бліщук К. М. Нові підходи в управлінні публічними фінансами. Ефективність державного управління. 2018. (50). URL: https://doi.org/
10.33990/2070-4011.50.2017.150641
2. Бондаренко Л. А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку. Фінанси України, 2003. № 9, c. 85–93.
3. Варналій З., Онищенко С. & Маслій A. Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security. Economic Annals-ХХI, 2016.
159 (5–6), 20–24. URL: https://doi.org/10.21003/ea.V159-04
4. Даниленко A., Зимовець В. Моніторинг факторів, що створюють ризики стабільності державних фінансів України: науково-аналітичні
матеріали. 2015. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/ Моніторинг-факторів-що-створюють-ризики-стійкості-державних-фінансів.pdf
5. Державна фіскальна служба України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Дрозд I. K., Письменна М С., Погрібна Н. В. Реалізація принципу відповідальності у системі фінансового контролю публічних закупівель.
Науковий вісник Полісся. 2021. 2 (14), 78–82. URL: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-78-8
7. Гасанов С. С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної не-
визначеності / С. С. Гасанов // Наукові праці НДФІ, 2017. № 2. С. 5–24.
8. Гречаніченко О. О. Ризик-орієнтоване управління як механізм публічного управління державними фінансами в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1238 (дата звернення: 21.10.2022).
9. Іваницька О. М., Кощук Т. М. Аналіз підходів до управління фіскальними ризиками в контексті світового досвіду. “Фінанси України”,
№ 9. 2019.
10. Козоріз Л. О. Міжнародний досвід мінімізації фіскальних ризиків в умовах макроекономічних шоків. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 72–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.72
11. Луніна І. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації. Фінанси України, 2012. 2, 4-15.
12. Лютий І., Кравченко М. Світова економічна криза: загрози та ризики у функціонуванні системи державних фінансів України. Економіка та держава. 2014. 7, 24–27.
13. Міністерство фінансів України. Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році. 2021. URL:
https://mof.gov.ua
14. Білоусова О.С., Гаркавенко В. І., Даниленко А. І. та ін. Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх по-
долання. К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 308 с.
15. Рожко О. The formation of new public finance management system within the framework of modern theory of public finance. Innovative Solutions in modern science, 2016. 9 (9), 107–116.
16. Рожко О., Ткаченко Н., Коваленко Ю. Науково-методичний підхід до бюджетного стратегування за допомогою застосування програмно-цільового методу. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2021. 2 (33), 335–344. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206974
17. Рябушка Л. Б., Кубах Т. Г., Павленко І. М. Сучасні підходи до управління фіскальними ризиками: методологія та практика. Бізнес Ін-
форм. 2021. № 5, с. 339–348. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-339-348
18. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (n.d). URL: https://www.coso.org/Pages/default.aspx
19. Everaert, G., Fouad, M., Martin, E., & Velloso, R. (2009). Disclosing fiscal risks in the post-crisis world. International Monetary Fund. URL: https://doi.org/10.5089/9781455241125.004
20. Open Budget Survey. (2021). Open Budget Survey 2021: Ukraine. URL: https://internationalbudget.org/uk/open-budget-survey/country-results/2021/ukrayina
21. Інформація про фіскальні ризики (включаючи умовні зобов’язання та квазіфіскальні операції) та їх вплив на показники державного
бюджету у 2023 році. URL: https://mof.gov.ua/uk/download/page/3993
22. Данилишин Б. Бюджет 2023: реалістичність та ризики. 2022.URL: https://espreso.tv/byudzhet-2023-realistichnist-ta-riziki
23. Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/bankiri-nazvali-naybilshi-rizikifinansovogo-1669984472.html
24. Богдан Т. Війна і державні фінанси: скільки потрібно грошей на відновлення і де їх брати. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/
columns/2022/11/3/693382/

Завантажити