SPACE-АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Автор: С. Білокриницька, асп., ORCID ID: 0000-0001-5272-6776
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація:  Світовий тренд розвитку підприємництва не оминув Україну й набуває особливого значення за участі університетів.
У дослідженні розкрито сутність підприємницького університету та його роль у країні. Для розв’язання проблеми була використана спеціальна наукова методологія побудови категорії. У дослідженні перевірено основні гіпотези щодо ефективності застосування моделі підприємницьких університетів. Згідно з отриманими даними, кілька університетів в Україні були визначені як такі, модель яких наближена до підприємницького типу. За допомогою SPACE-аналізу було окреслено стратегії розвитку для вітчизняних університетів підприємницького типу. Визначено напрями управлінських практик для подолання бар’єрів у співпраці між закладами вищої освіти та бізнесом, що забезпечить інноваційність і підтримання високого рівня якості освіти, підвищення конкурентних позицій підприємницьких університетів.

Ключові слова: підприємницький університет, стратегічний аналіз, SPACE-аналіз, вища освіта.

Received: 24/09/2022
1st Revision: 20/10/2022
Accepted: 01/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/1

Список використаних джерел

1. Audretsch, D. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. The Journal of Technology Transfer,
39 (3), 313–321. doi: 10.1007/s10961-012-9288-1
2. Baldini, N., Fini, R., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2014). Organizational change and the institutionalization of university patenting
activity in Italy. MINERVA, 52, 27–53. doi: 10.1007/s11024-013-9243-9
3. Belitski, M., Aginskaja, A., & Marozau, R. (2019). Commercializing university research in transition economies: Technology transfer offices or
direct industrial funding? Research Policy, 48 (3), 601–615.
4. Clark Burton, R. (2008). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. IAU PRESS. ISSUES IN
HIGHER EDUCATION / Wagon Lane, Binglye BD16 1WA. – U.K.: Emerald Group Publishing Limited. Howard House.
5. Davies, G. H., Flanagan, J., Bolton, D., & Joyce. N. (2021).
University knowledge spillover from an open innovation technology transfer context. Knowledge Management Research & Practice, 19 (1), 84–93.
6. Di Gregorio, D., & Shane, S. (2003). Why do some universities generate more start-ups than others? Research Policy, 32 (2), 209–227. doi:
10.1016/S0048-7333(02)00097-5
7. Dill, D. (1995). University-industry entrepreneurship: the organization and management of American university technology transfer units. Higher
Education. Vol. 29, No. 4. Р. 369–384.
8. Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32 (1), 109–121. doi:
10.1016/S0048-7333(02)00009-4
9. Fayolle, A., & Redford, D. (2014). Introduction: Towards more entrepreneurial universities – myth or reality? In A. Fayolle & D. Redford
(Eds.), Handbook on the entrepreneurial university (p. 1–10). Cheltenham: Edward Elgar.
10. Gordon, I., Hamilton, E., & Jack, S. (2012). A study of a universityled entrepreneurship education programme for small business
owner/managers. Entrepreneurship & Regional Development, 24 (9-10), 767–805. doi: 10.1080/08985626.2011.566377
11. Guerrero, M., Cunningham, J., & Urbano, D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the
United Kingdom. Research Policy, 44 (3), 748–764. doi: 10.1016/j.respol.2014.10.008
12. Hay, D. B., Butt, F., Kirby, D. A. (2002). Academics as Entrepreneurs in a UK University. In G. Williams (ed.) The Enterprising
University. Reform, Excellence and Equity. Buckingham: SRHE & Open University Press. Р. 132–141.
13. Jacob, M., Lundqvist, M., Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers
University of Technology. Research Policy. Vol. 32. Is. 9. Р. 1555–1569.
14. Johnstone, A., & Huggins, R. (2016). Drivers of university – industry links: The case of knowledge-intensive business service firms in rural
locations. Regional Studies, 50 (8), 1330–1345. doi: 10.1080/00343404.2015.1009028
15. Larty, J., Jack, S., & Lockett, N. (2016). Building regions: A resource-based view of a policy-led knowledge exchange network. Regional
Studies, 51 (7), 994–1007. doi: 10.1080/00343404.2016
16. Miller, D. J., & Acs, Z. J. (2017). The campus as an entrepreneurial ecosystem: The University of Chicago. Small Business Economics, 49, 75.
17. Ropke, J. (2000). The Entrepreneurial University, Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized
economy. Working Paper Department of Economics, Philipps-Universitet Marburg, Germany.
18. Rose, M., Decter, M., Robinson, S., & Lockett, N. (2012). Opportunities, contradictions and attitudes: The paradox of universitybusiness
engagement since 1960. Business History, 55 (2), 259–279. doi:10.1080/00076791.2012.704512
19. Stevenson, H. H. (2000). Why entrepreneurship has won! Coleman White Paper, USASBE Plenary Address.
20. Williams, G. (2003). The Enterprising University: Reform, Excellence and Equiy/ Edited by Gareth Williams. Buckingham [England];
Philadelphia, PA: Society for Research into Higher Education: Open University Press.
21. Звіт про фінансові результати / Національний університет “Львівська політехніка” (lpnu.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
lpnu.ua/planovo-finansovyi-viddil/zvit-pro-finansovi-rezultaty
22. Звіт про фінансові результати за 2021 рік ХНУ імені В. Н. Каразіна (karazin.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
old.karazin.ua/ua/general/docs/budget
23. Звітність КНУ ім. Т. Шевченка за 2021 рік. Офіційна інформація (univ.kiev.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.univ.kiev.ua/ua/official
24. Каленюк І. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі [Електронний ресурс] / І. Каленюк, А. Дяченко
// Міжнародна економічна політика. – 2016. – № 2. – С. 59–75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2016_2_6
25. Консолідований рейтинг вишів України 2022 року – Освіта.UA (osvita.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: osvita.ua/vnz/
rating/51741/
26. Підприємницький університет – новий рік розвитку інновацій та стартап-проєктів у закладах вищої освіти / Міністерство освіти і науки
України (mon.gov.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua/ ua/news/pidpriyemnickij-universitet-novij-rik-rozvitku-innovacij-ta-startapproyektiv- u-zakladah-vishoyi-osviti
27. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / К. І. Редченко. [Вид. 2-ге, допов.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2003. – 272 с.
28. Рейтинг університетів України “Топ-200 Україна 2022” “Новини” Євро Освіта (euroosvita.net) [Електронний ресурс].
– Режим доступу: euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420

29. Реформа освіти та науки / Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua/
diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti
30. Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу: [монографія] / О. О. Романовський. – Вінниця: Нова книга, 2012.
– 503 с.
31. Старостіна А. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі
понять “глобалізація” та “підприємницький ризик”) / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету ім.Т. Шевченка. Сер.: Економіка. – 2011. – Вип. 128. – С. 5–10.
32. Фінансово-бюджетний звіт за 2021 рік (МОН) / КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kpi.ua/
index.php/2021-def

Завантажити